دانلود اپلیکیشن

دوره اسپانیایی – سطح A1

معرفی دوره اسپانیایی – سطح A1

دوره آموزش زبان اسپانیایی در بالاترین کیفیت آموزشی براساس بهترین منابع و متد آموزشی با تاکید بر خودآموز بودن تهیه شده و به صورتی طراحی شده‌ که ابتدا با الفبا و ساختارهای ساده آشنا میشوید و به مرور توانایی استفاده از کلمات و مکالمات روزمره را خواهید داشت. در این دوره هر ۴ مهارت اصلی زبان (مهارت نوشتاری، گفتاری، شنیداری و خواندن) مورد توجه و آموزش می‌باشد.

مطالبی که در این دوره یاد می‌گیرید

۳۰ درس

۲۹ ساعت آموزش

sesión 1

Deletrear

Los alfabetos y sus pronunciaciones

sesión 2

Saludar y presentarse (Formal / Informal)

Pedir y dar información personal (1.Nombre, 2.origen)

Los pronombres personales de sujeto, Los verbos Ser u sus usos (1.Nombre, 2.origen) y llamarse

sesión 3

Descripción el color de los objetos. ,Despedidos.

El género y numero del sustantivo, El articulo determinado, Concordancia del articulo determinado con el sustantivo, 

sesión 4

Pedir y dar información personal (3.profesión), Hablar de la profesión y lugar de trabajo.

Usos del verbo Ser (3. La profesión) Trabajar 

sesión 5

Pedir y dar información personal (4. edad). Hablar de los horarios.

Los números españoles, el verbo tener (1. edad). Usos del verbo ser(4.decir la hora)

sesión 6

Expresar posesión y pertenencia, Hablar y preguntar sobre las relaciones personales.

El verbo tener (2. posesión)

Adjetivos posesivos.

sesión 7

Expresar existencia de objetos y personas, indicar la cantidad.

El verbo “Hay”, Artículo indeterminado, los sustantivos contables e incontables, poco/a/os/as y mucho/a/os/as

sesión 8

Expresar y describir ubicación de objetos y personas.

El verbo “Estar”, los preposiciones de lugar

sesión 9

Describir personas: descripción física, de carácter, vestimenta

Adjetivos de descripción física y de carácter.

Los verbos Ser (5. descripción física y de carácter), tener, llevar.

sesión 10

Expresar emociones estados de ánimo, sensaciones y sentimientos

Usos del verbo “Estar”, Usos del verbo “Tener”(3.sensaciones)

sesión 11

Cómo elegir el verbo correcto

Los verbos ser y estar en español

sesión 12

revista

Los verbos regulares

sesión 13

Hablar de la rutina diaria.

Presente de indicativo regular 

sesión 14

Hablar de la rutina diaria 2

los verbos reflexivos. Cambios ortográficos, expresiones de frecuencia

ir, hacer

sesión 15

Hablar del transporte y los viajes

Los verbos de movimiento y sus preposiciones, Vocabulario de los medios de transporte.

sesión 16

Hacer la compra, Vocabulario de tiendas y comercios, Peguntar/decir el precio de algo

Verbos con irregularidades vocálicas (1.O>UE y 2.U>UE)

sesión 17

Expresar necesidades, deseos y preferencias.

Verbos necesitar, querer, preferir+ infinitivo/sustantivo.

sesión 18

Conocer Las comunidades de España y las lenguas que se habla en ellas.

Las abreviaturas, La sílaba tónica y átona.

sesión 19

Pedir/dar instrucciones para dirección.

las indicaciones, los verbos, Las abreviaturas y

sesión 20

Expresar gustos y preferencias

Preguntar por gustos y preferencias.

Expresar acuerdo y desacuerdo

Verbos gustar, encantar…, Pronombres de objeto indirecto, también/tampoco, 

Adjetivos y adverbios de cantidad:

sesión 21

Expresar dolor y malestar

Pedir una cita a médico. 

Los Verbos dolor, molestar y tener dolor de.

sesión 22

Hábitos alimentarios, comidas y alimentos.

Los verbos relacionados de hábitos alimentarios.

sesión 23

Proponer un plan, Hablar de planes e intenciones.

Ir + a + infinitivo

sesión 24

Ir de tapas, pedir en un bar o restaurante.

el vocabulario y los frases necesario para pedir en un bar o restaurante.

sesión 25

Hablar de acciones en curso, expresar la manera de hacer algo, dar consejos.

Gerundio, formas y usos.

Estar + gerundio

Poder + infinitivo con valor de sugerencia o proposición.

sesión 26

Dar instrucciones.

Imperativo afirmativo: regulares y algunos irregulares.

sesión 27

Dar/ pedir opinión

Expresar acuerdo y desacuerdo.

Creo que/pienso que/para mi + opinión.

Verbo parecer.

Yo estoy de acuerdo con/ No estoy de acuerdo con+ opinión

sesión 28

Formas para expresar la negación

La negación.

sesión 29

Hablar del clima y el tiempo

Las preposiciones del tiempo, los adjetivos y los pronombres demostrativo, muy, mucho/a/os/as y poco, poco/a/os/as

sesión 30

-Una revista de los components

gramaticales mas importantes de A1

سینا ستوده

مدرس زبان اسپانیایی

مدرس زبان اسپانیایی، سینا ستوده، حدود چهار سال تجربه‌ در زمینه آموزش این زبان را دارد. او مترجم و فارغ التحصیل زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای لاتین می‌باشد. او به علت علاقه‌اش به ادبیات، شروع به ترجمه‌ی شعر و داستان برای مجلات ادبی کرد و در همین مسیر، متوجه علاقه‌‌اش به ادبیات اسپانیا و آمریکای لاتین شد. از آنجایی که تعداد مترجم‌های زبان اسپانیایی در ایران بسیار محدود می‌باشد، متوجه گنجینه‌ی بزرگی از ادبیات اسپانیایی شد که یا افراد به آنها دسترسی ندارند یا از زبان انگلیسی، به فارسی ترجمه شده‌اند. از این رو تصمیم گرفت وارد رشته‌ی زبان و ادبیات اسپانیایی شود. تحصیل در این رشته علاوه بر اینکه باعث کسب تجربه‌ی تدریس و ترجمه شد، او را وارد دنیای جدیدی کرد که در نهایت به رشته‌ی ارشد یعنی مطالعات آمریکای لاتین منجر شد.
سینا ستوده در این دوره همراه شماست تا به اندازه او، از یادگیری و به کارگیری این زبان شیرین لذت ببرید.

درباره دوره

 • در این دوره شما توانایی مکالمه و درخواست مواردی مثل قیمت یا آدرس را خواهید داشت.
 •  میتوانید در مورد مشخصات شخصی، شغل، محل کار، یا حتی سرگرمی‌های مورد علاقه خود و دیگران صحبت کنید.
 • اطلاعاتی برای سفرهای کوتاه مدت و مراحل اولیه حضور در یک کشور اسپانیایی زبان را به دست خواهید آورد.
 • علاوه بر نکات زبانی، به مسائلی در مورد فرهنگ کشورهای اسپانیایی زبان هم پرداخته شده.
 • زیربنای مهارت‌های زبانی‌ مثل جنسیت، تطابق اسم و صفت، صرف افعال در زمان‌های مختلف در این دوره تدریس شده 

در هر چند قسمت از این دوره، درباره آداب و رسوم فرهنگ روسی، توضیحاتی برای علاقه‌مندان داده شده. همچنین در یکسری از جلسات، ضرب‌المثل‌های اسپانیایی نیز کار شده.

دیدگاه کاربران

۱۵ دیدگاه

۳.۵ امتیاز

 • category_image

  دوره :اسپانیایی

 • teacher_avatar

  مدرس :سینا ستوده

 • language-square

  زبان آموزش :اسپانیایی

 • ranking

  سطح آموزش :A1

 • video-play

  تعداد درس‌ها :30 درس

دانلود اپلیکیشن یادت نره!

برای یادگیری و استفاده از آموزش ها اپلیکیشن GO2TRain را دانلود و از آن استفاده نمایید؛ دوره های خریداری شما از طریق اپلیکیشن در دسترس شما خواهد بود!

کلاس همیشه پیشته!

شما از اپلیکیشن GO2TRain می توانید برای آموزش و یادگیری استفاده کنید، دوره هایی هم که تهیه میکنید از طریق اپلیکیشن قابل دسترس هست اپلیکیشن هم راحت تره؛ هم سریع تر!

AP-des-fa AB-tablet-fa