دانلود اپلیکیشن

دوره آلمانی – سطح A1

معرفی دوره آلمانی – سطح A1

دوره آموزش زبان آلمانی به صورتی طراحی شده‌ که ابتدا با الفبا و ساختارهای ساده آشنا می‌شوید و به مرور توانایی استفاده از کلمات و مکالمات روزمره را خواهید داشت. در این دوره هر ۴ مهارت اصلی زبان (مهارت نوشتاری، گفتاری، شنیداری و خواندن) مورد توجه و آموزش می‌باشد و تمامی جلسات در بالاترین کیفیت آموزشی براساس بهترین منابع و متد آموزشی با تاکید بر خودآموز بودن تهیه شده‌اند.

مطالبی که در این دوره یاد می‌گیرید

32 درس

32 ساعت آموزش

Lektion 1

–  Begrüßung und Abschied 

–  Sich vorstellen 

–  Alphabet 

–  Verb Konjugieren ( Grammatik ) 

–  Nach dem Befinden fragen

Lektion 2

–  Über die Berufe und Persönlichkeit sprechen 

–  Verb konjugieren ( Grammatik ) 

–  Präposition als , bei , in ( Grammatik ) 

–  W – Frage ( wo oder wohin ) 

–  Zahlen ( 0 – 100 ) 

–  Einen Steckbrief schreiben

Lektion 3

–  Welche Sprachen sprechen Sie ? 

–  Verb konjugieren ( sein , haben ) 

–  Verbposition ( Grammatik ) 

–  Verneinung ( nicht ) 

–  Definiter  und indefiniter Artikel ( Grammatik ) 

–  Negationsartikel kein ( Grammatik )

Lektion 4

–  Adjektive ( Grammatik ) 

–  Farben lernen 

–  Beim Einkaufen ( Preise ) 

–  Zahlenschlage ( 100 – 1 000 000 ) 

–  Danke oder Bitte !

Lektion 5

–  Possessivartikel im Nominativ : mein , dein ( Grammatik ) 

–  Unregelmäßige Verben konjugieren : sprechen ( Grammatik )

Lektion 6

–  Formen ( Wortschatz ) 

–  Materialien 

–  Produckte informieren und beschreiben 

–  Im Internet etwas bestellen und persönliche angaben ergänzen

Lektion 7

–  Schreibware ( Wortschatz ) 

–  Was ist Akkusativ ? ( Grammatik ) 

–  Artikel im Akkusativ  ( Grammatik ) 

–  Nomen in Pluralform ( Grammatik )

Lektion 8

–  Verkehrsmittel ( Wortschatz ) 

–  Trennbare Verben im Satz ( Grammatik ) 

–  Verbposition in trennbare Verben ( Grammatik )

–  Verben im Vokalwechsel konjugieren 

–  Präposition um , bei , als

Lektion 9

–  Aktivitäten und Hobbys ( Wortschatz ) 

–  Adverbien der Häufigkeit ( Grammatik ) 

–  Was machst du in der Freizeit ? 

–  Modalverb : Können ( Grammatik ) 

–  Modalverbposition im Satz

Lektion 10

–  Über Hobbys sprechen 

–  Modalverb : Müssen ( Grammatik ) 

–  Modalverbposition im Satz 

–  Extras ( Deutsche Spezialität )

Lektion 11

–  Wie spät ist es ? ( Uhrzeit ) 

–  W- Frage : wann 

–  Adverbien von Zeitangaben ( leider , heute ) 

–  Etwas planen und darauf reagieren 

–  Eine SMS schreiben

Lektion 12

–  Wochentagen ( Montag – Sonntag ) 

–  Tageszeiten 

–  Präposition in , an ( Grammatik ) 

–  Eine E-Mail schreiben ( höffliche E – Mail )

Lektion 13

–  Lebensmittel ( Wortschatz  und Übungen ) 

–  Wortbildung mit zwei Nomen ( Grammatik ) 

–  Präposition mit

Lektion 14

–  Essen und trinken 

–  Über Essgewohnheiten sprechen 

–  Modalverb möchten 

–  Verb mögen konjugieren

Lektion 15

–  Jahreszeiten 

–  Wann ? 

–  Nummer als Datum 

–  Jahreszahlen ( Grammatik ) 

–  Feste und Events in Deutschland 

–  Präposition nach , in ( wohin ) 

–  Perfekt Verben mit sein ( Partizip II formulieren ) 

–  Extras ( Lebenslauf )

Lektion 16

–  Was machst du heute gemacht ? 

–  Perfekt Verben mit haben ( Partizip II formulieren )

–  Verb Einladen konjugieren 

–  Temporale Präpositionen von … bis , ab ( Grammatik ) 

–  Präteritum von sein

Lektion 17

–  Über das Wetter 

–  Wie ist das Wetter heute ? 

–  Unterwegs ( Wortschatz ) 

–  Was ist die öffentliche Verkehrsmitteln

Lektion 18

–  Lokale Präpositionen ( Grammatik ) 

–  Was ist der Unterschied zwischen Dativ und Akkusativ ? 

–  Definiter und indefiniter Artikel im Dativ 

–  In die Stadt fahren ( Wortschatz ) 

–  Einen Weg beschreiben ( Kommunikation )

Lektion 19

–  Präpositionen in Dativ oder Akkusativ 

–  Wo oder wohin ? ( Grammatik ) 

–  Lokale Präpositionen im Dativ  

–  Lokale Präpositionen im Akkusativ 

–  Personalpronomen – Akkusativ ( Grammatik )

Lektion 20

–  Dativ nach den Präpositionen : in , auf ( Wiederholen ) 

–  Wo wohnst du ? 

–  Ja oder nein oder doch ( Grammatik ) 

–  Wohnung ( Wortschatz ) 

–  Wohnung beschreiben 

–  Wie hoch ist die Miete in Deutschland ?

Lektion 21

–  Wohnen und leben in Deutschland 

–  Ein Viertel beschreiben 

–  Verben mit Dativ ( Grammatik ) 

–  Personalpronomen im Dativ ( Grammatik ) 

–  W – Frage : wem 

–  Lieblingssport erzählen 

–  Tour durch ganz Deutschland

Lektion 22

–  Wo wohnst du ? ( Wiederholen ) 

–  Konjunktiv II Präsens : würden ( Grammatik ) 

–  Reisen ( Lesetraining )

Lektion 23

–  Im Hotel ( Wortschatz ) 

–  Hilfe bitten und Hilfe anbieten 

–  Einen Termin ausmachen oder verschieben 

–  Temporale Präposition : vor , nach , in , für ( Grammatik ) 

–  Wann oder wie lange ? 

–  Auf Entschuldigung reagieren

Lektion 24

–  Beruf und Charaktereigenschaften beschreiben 

–  Nomen – Verb – Verbindung 

–  Präposition : ohne , mit 

–  Modalverb Wollen 

–  Verb Werden konjugieren

Lektion 25

–  Nomen und Adjektive 

–  Smalltalk in Deutsch 

–  Präteritum von sein und haben ( Grammatik ) 

–  Erstaunt reagieren 

–  Extras ( Job )

Lektion 26

–  Genetiv ( Grammatik )  

–  Job ( Lesetraining ) 

–  Ein Dialog im Büro ( Kommunikation )

–  Über Vergangenes sprechen ( Persönlichkeit ) 

–  Verben im Perfekt ( Wiederholen ) 

–  Untrennbare Präfix 

–  Übungen Verben im Perfekt

Lektion 27

–  Gesundheit und Krankheit 

–  Imperativ ( Grammatik ) 

–  Modalverb sollen

–  Tipps aus aller Welt bei Erkältung 

–  Körperteil ( Wortschatz ) 

–  Was Machst du gegen … ? ( Kommunikation )

Lektion 28

–  Im Haushalt machen 

–  Imperativ mit du und ihr ( Grammatik ) 

–  Fitness ( Lesetraining ) 

–  Personalpronomen Nominativ und Akkusativ ( Wiederholen ) 

–  Eine E-Mail über Tätigkeiten schreiben

Lektion 29

–  Regeln in Deutschland 

–  Modalverb dürfen , müssen 

–  Verboten oder Erlaubnis ( Kommunikation ) 

–  Leseverstehen

Lektion 30

–  Kleidung und Feste 

–  Vergleich Adjektive : Steigerungsformen ( Grammatik ) 

–  Meine Lieblings T-Shirt 

–  Aussage verstärken ( Kommunikation )

Lektion 31

–  Ins Wasser gefallen ( Lesetraining ) 

–  Konjunktion denn : etwas begründen ( Grammatik ) 

–  Wortbildung : Adjektive mit  -los ( Grammatik ) 

–  Extras ( Stadtinfo Heidelberg )

Lektion 32

–  Feste in deutschsprachigen Länder 

–  Glückwünschen und Geschenke : etwas gratulieren 

–  Strandparty : Kleidung , Getränke , Programm , Dekoration 

–  Extras ( Klimawandel in der ganzen Welt )

غزاله یقینی

مدرس زبان آلمانی

مدرس زبان آلمانی، غزاله یقینی، حدود سه سال تجربه‌ در زمینه آموزش این زبان دارد و علاوه بر آن مهندس معمار نیز می‌باشد. او مدرس زبان آلمانی از سطح مبتدی تا پیشرفته و همچنین مدرس آمادگی زبان‌آموزان برای آزمون‌های سطح B2 و تست داف (Test DaF) نیز هست. چندین بار در کودکی به آلمان سفر کرده بود و به علت علاقه‌مندی‌اش به زبان آلمانی، تصمیم به یادگیری این زبان در دوران دانشجویی، به عنوان زبان سوم گرفت. پس از به پایان رساندن دوره کارشناسی معماری، به کشور آلمان مهاجرت نمود و به گذراندن دوره‌های یادگیری زبان آلمانی پرداخت. همچنین برای مقطع کارشناسی ارشد، در رشته معماری سبز در دانشگاه Köln به تحصیل ادامه داد. به این ترتیب او در این کشور حدود سه تا چهار سال سابقه کاری و زندگی دارد و پس از بازگشت به ایران، به آموزش زبان آلمانی به صورت خصوصی و در آموزشگاه‌ها، به مدت سه سال مشغول شد. غزاله یقینی همراه شماست تا به اندازه او، از یادگیری و به کارگیری این زبان شیرین لذت ببرید.

درباره دوره

این دوره به صورتی طراحی شده که شما از همان ابتدا توانایی استفاده از زبان آلمانی را با هدف برقراری ارتباط موثر در موقعیت‌های مختلف بدست آورید. برای مثال:

 • در این دوره شما توانایی استفاده از مکالمات در موقعیت‌های روزمره و طرح سوالات کلی و بسیار ساده را خواهید داشت.
 • دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را درک کرده و همچنین پیغام‌های تلفنی، اطلاعیه‌های عمومی و گفت‌وگوهای کوتاه را متوجه می‌شوید.
 • قسمت‌های مهم در اطلاعیه‌ها، تابلوهای عمومی و آگهی‌ها را میتوانید استخراج کنید.
 • اعداد، مقادیر، زمان و قیمت‌ها را بیان کرده و متوجه می‌شوید.
 • قادر به پر کردن پرسش‌نامه‌ها در مورد اطلاعات شخصی خود خواهید بود.
 • می توانید وارد گفت‌وگو شوید و به سوالاتی که از شما پرسیده میشود جواب دهید.
 • توانایی نوشتن پیام‌های کوتاه شخصی را خواهید داشت.
 • می توانید درخواست‌های متداول روزمره را مطرح کنید و به آنها عکس‌العمل نشان دهید.

دیدگاه کاربران

۱۵ دیدگاه

۳.۵ امتیاز

 • category_image

  دوره :آلمانی

 • teacher_avatar

  مدرس :غزاله یقینی

 • language-square

  زبان آموزش :آلمانی

 • ranking

  سطح آموزش :A1

 • video-play

  تعداد درس‌ها :32 درس

دانلود اپلیکیشن یادت نره!

برای یادگیری و استفاده از آموزش ها اپلیکیشن GO2TRain را دانلود و از آن استفاده نمایید؛ دوره های خریداری شما از طریق اپلیکیشن در دسترس شما خواهد بود!

کلاس همیشه پیشته!

شما از اپلیکیشن GO2TRain می توانید برای آموزش و یادگیری استفاده کنید، دوره هایی هم که تهیه میکنید از طریق اپلیکیشن قابل دسترس هست اپلیکیشن هم راحت تره؛ هم سریع تر!

AP-des-fa AB-tablet-fa